Nieuw college van burgemeester en schepenen voorgesteld

Lier: Deze namiddag werd in de raadzaal het nieuwe stadsbestuur voor de volgende zes jaar voorgesteld. Tevens werd de startnota die een aantal belangrijke bakens uit voor de komende beleidsperiode voorgesteld. Een uitgebreid bestuursakkoord wordt nog dit jaar uitgewerkt, zodat de nieuwe gemeenteraad zich hier kan over uitspreken. Het financieel kader en de vertaling van dit akkoord in gedetailleerde beleidsacties is onderdeel van meerjarenplanning die naar instructie van de hogere overheid in 2019 wordt uitgewerkt.

Bevoegdheden

Burgemeester:
Frank Boogaerts (2019-2021) en Rik Verwaest (2022-2024) (N-VA)
Bevoegdheden: Financiën, Veiligheid, Handhaving, Politie en Brandweer, Communicatie, Regionale samenwerking
Na overname door Rik Verwaest: Veiligheid, Handhaving, Politie en Brandweer, Communicatie, Regionale samenwerking, Jeugd en Evenementen

1ste schepen Marleen Vanderpoorten (OpenVLD)
Bevoegdheden: Wijkwerking, Participatie, Wonen, Patrimonium, Tewerkstelling, Onroerend erfgoed

2de schepen Rik Verwaest (2019-2022) en Ilse Lambrechts (2022-2024) (N-VA)
Bevoegdheden: Lokale Economie, Roerend Erfgoed, Musea, Toerisme, Jeugd, Evenementen
Na overname door Ilse Lambrechts: Lokale Economie, Roerend Erfgoed, Musea, Toerisme, Financiën

3de schepen Walter Grootaers (OpenVLD)
Bevoegdheden: Stadsontwikkeling, Omgeving, Milieu, Natuur, Landbouw, SOLAG

4de schepen Rik Pets (N-VA)
Bevoegdheden: Personeel, Loket, ICT, Burgerlijke stand, Dierenwelzijn, Begraafplaatsen

5de schepen Bert Wollants (N-VA)
Bevoegdheden: Openbare ruimte, Mobiliteit, Duurzaam beleid

6de schepen Ivo Andries (OpenVLD)
Bevoegdheden: Sport, Cultuur, Bibliotheek, Onderwijs, Afvalbeleid, Proper Lier

Toegevoegd schepen en voorzitter Bijzonder Comité van de Sociale Dienst: Annemie Goris (N-VA)
Bevoegdheden: Sociale zaken, Welzijn, Kinderopvang, Gezin, Senioren, Personen met een beperking, Integratie

De Lucien Herijgers (N-VA) wordt zeker de eerste drie jaar voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad.

Startnota

“Met een sterk mandaat van de kiezer zetten N-VA en Open VLD hun eendrachtige en sterke stadscoalitie voort. Dat de Lierenaars en Hooiktenaars beide coalitiepartners electoraal beloonden voor het gevoerde beleid sterkt ons in de overtuiging om verder te gaan op de ingeslagen weg. Toch leggen we ook bewust nieuwe klemtonen. Investeren, vergroenen, activeren en participeren zijn daarbij de kernwoorden”, zegt Piet De Zaeger, afdelingsvoorzitter van N-VA Lier.

Het openbaar domein krijgt een groot investeringsplan. De voorziene investeringen in straten, riolen en fietspaden worden zo snel en volledig mogelijk uitgevoerd. De budgetten voor voetpad- en asfaltvernieuwing worden minstens behouden en indien mogelijk verhoogd. Het Fietsbeleidsplan wordt maximaal uitgerold.

De stad wordt actief vergroend met bijkomende bomen en struiken. Op braakliggend terrein wordt waar mogelijk voorzien in bloemenweides. De openbare bebloeming wordt verder uitgebouwd. Er wordt ingezet op bijkomende speelruimte in het groen. We nemen een resoluut engagement voor het klimaat met het Burgemeestersconvenant en het omvormen van de stad tot klimaatneutrale organisatie.

Elke begroting dient sluitend te zijn. De schulden worden verder afgebouwd. De opcentiemen op de onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting worden niet verhoogd. Retributies worden in regel alleen geïndexeerd. Grote ontwikkelingsprojecten dienen meerwaarde te geven aan de hele buurt door een financiële of andere bijdrage. De belasting op leegstaande winkelpanden wordt verhoogd.

De IVAREM-contantbelasting wordt hervormd en verlaagd, met bijzondere aandacht voor alleenstaanden. Van IVAREM wordt een verbeterde service geëist, met het oog op de aflopende bevoegdheidsoverdracht in 2021. Openbare netheid blijft een speerpunt. Sluikstort wordt actief opgespoord en aangepakt.

Het succesvolle veiligheidsbeleid wordt verdergezet. De lokale politie krijgt hiervoor voldoende middelen en een toereikend personeelskader. Verdere investeringen in camera’s worden voorzien.

De stad zet in op participatie en burgerbetrokkenheid. Er wordt hiervoor voorzien in een specifieke schepenportefeuille Participatie, gecombineerd met Wijkwerking. Verhoogde aandacht voor klachten, aanwezigheid van het beleid op wijk- en verenigingsniveau en proactief informeren en betrekken van belanghebbenden zijn speerpunten. Individueel belang mag daarbij niet primeren op het algemeen belang en de eindbeslissing is voorbehouden aan de verkozen gemeenteraad en schepencollege.

De nieuwe sporthal op de site Campus Vanderpoorten en de gymhal-dansklas aan site Campus Louis Zimmer worden afgewerkt. De site Hoge Velden wordt na verwerving uitgebouwd tot een jeugdvoetbalcomplex. De stad neemt een voortrekkersrol op vlak van ontsluiting van de terreinen en zal samen met betrokken partijen in het Lierse jeugdvoetbal de inrichting en uitbating verder beslissen. Samen met KVK Hooikt investeert de stad in hun jeugdterrein.

Een oplossing voor de toekomst van CC De Mol wordt grondig bestudeerd, zowel de opties van verbouwing als nieuwbouw. Indien financieel mogelijk wordt de realisatie van de meest wenselijke piste deze legislatuur reeds opgestart.

De restauratie van de Sint-Gummaruskerk wordt zo snel als juridisch mogelijk hervat. De restauratie van het Begijnhof wordt verdergezet. Voor de noodzakelijke werken aan de Zimmertoren worden de nodige middelen vrijgemaakt. Het historisch patrimonium van stad en OCMW wordt goed onderhouden, al dan niet via particuliere inbreng. De verkoop van OCMW-eigendommen financiert de restauratie van het Begijnhof en sociale projecten.

De stad zet verder in op het kernversterkend beleid, dat grondig wordt geëvalueerd en verbeterd waar mogelijk. Er wordt voldoende budget voorzien voor het promoten en aantrekkelijker maken van de Lierse winkelbeleving. Winkeluitbreiding buiten het centrum wordt aan banden gelegd volgens de principes van de beleidsvisie Detailhandel.

De uitbreiding van woongebieden, nieuwe hoogbouw en verdichting van het centrum wordt kritisch geëvalueerd en bijgestuurd, met respect voor reeds aangegane engagementen en met aandacht voor de resultaten van de lopende Bouwmeesterscan. De draagkracht van de binnenstad mag niet worden overbelast. Nieuwe projecten moeten zich maximaal inschalen op de omliggende wijk. De
winst van grote ontwikkelingen moet resulteren in een concrete meerwaarde voor de hele buurt. De stad zet in op woonkwaliteit via strenge controle en opvolging.

De stad investeert in sociaal beleid voor wie het nodig heeft. Activering wordt meer dan ooit de klemtoon van onze sociale begeleiding. Daartoe breiden we het aantal lokale werkervaringstrajecten uit, zowel bij de stad als in de sociale economie. Activeerbare leefloners die onvoldoende werkbereidheid betonen of gevraagde engagementen inzake taalverwerving of beschikbaarheid niet naleven verliezen hun uitkering. Een vast afgebakend kader wordt de leidraad voor het toekennen van steunvormen. Sociale fraude en domiciliefraude wordt actief en over de diensten heen opgespoord en bestreden.

De stad respecteert de eigenheid van Koningshooikt en houdt hier rekening mee.

De uitvoering van deze plannen komt toe aan het vernieuwde schepencollege. Een ploeg die kan rekenen op ruime ervaring, maar ook nieuwe gezichten telt. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet