Nieuwjaarsreceptie N-VA Lier – Koningshooikt

Fotoreportage....

Lier: Tijdens een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie kondigde afdeling voorzitter Piet de Zager aan dat Dirk Frans, voorzitter van de dorpsraad Koningshooikt, op een prominente plaats op de N-VA lijst zal staan.

Burgemeester Frank Boogaerts dankte iedereen om de talrijke aanwezigheid.
“In de allereerste plaats wens ik jullie en jullie families en vrienden een gezond en succesvol 2018. Een vredevol 2018 ook, en ik hoop dat we zullen gespaard blijven van  dwaze moorddadige aanslagen zoals we die  moesten ondergaan in 2016 en 2017. Hopelijk kan onze Minister het terroniveau van 3 naar beneden brengen.”
“De schuldenlast die de laatste 3 jaar van de voorbije legislatuur op een onverantwoorde manier was gestegen, hebben wij gestopt. Meer  nog, wij hebben de schuldenlast nu al ieder jaar verlaagd. Met meer dan 5,56 MIO bovenop het geplande bedrag zodat  tegen 2020 de stadsschuld met 7 MIO zal verminderd zijn. Daardoor  zijn dus nog extra investeringen mogelijk.”
Wij zijn er fier op dat wij  dé grote omslag teweeg hebben gebracht in het beleid van onze stad van de laatste jaren nl. onze   financiële toestand.
De burgemeester gaf een overzicht van de realisaties van de bijna afgelopen legislatuur.
“Wij zijn vast besloten om de komende jaren op de ingeslagen weg verder te gaan  omdat wij ervan overtuigd zijn dat ons beleid   goed is voor onze stad en haar inwoners , realistisch en efficiënt ,en vooruitstrevend. Want oordeel nu zelf, vele van de realisaties die ik heb opgenoemd stonden misschien wel op het Sinterklaaslijstje van de vroegere machthebbers in Lier, maar werden nooit uitgevoerd. Wie doet het wel?  Inderdaad, het huidige stadsbestuur met de N-VA aan het stuur . Wij doen geen ijdele beloften, maar wij doen het!
En wij doen dat  zonder verhoging van  de aanvullende personenbelasting , zonder verhoging   van de onroerende voorheffing , en we hebben geen naakte ontslagen doorgevoerd.”

“De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 staan voor de deur. Het zullen heel belangrijke verkiezingen worden en de strijd zal hard zijn. Het zal inderdaad strijd zijn. De N-VA zal haar positie en rol moeten bevestigen.
Maar wij  gaan die belangrijke verkiezingen met vertrouwen tegemoet. Wij blijven hard werken voor de Lierenaars en Hooiktenaars.
Onze deelgemeente blijft voor ons van groot belang. Wij willen de eigenheid van  Jut behouden en vergeten Koningshooikt zeker niet. Sinds vorig jaar organiseren wij een nieuwjaarsreceptie, de Hooiktse vlag wappert aan het gemeentehuis, iedere vrijdag houd ik er spreekuur, de wijkagent houdt er ook een spreekmoment, en er werden belangrijke investeringen gedaan : heraanleg van de Sander de Vosstraat, het Leike en de Putsesteenweg, renovatie van de Jutteneer, de verlichte oversteekplaats naar de Chirolokalen, de belangrijke financiële steun voor de bouw van deze lokalen. Hooikt is voor de N-VA dus geen aanhangsel! Met jullie steun hopen wij een vervolg te kunnen breien aan het werk van de N-VA in het College van Burgemeester en Schepenen, de gemeenteraad en de OCMW-raad, de Maatschappij voor Huisvesting, SOLag, en  in de verschillende adviesraden . Wij willen weer een leidende rol  spelen in het bestuur van onze stad na de verkiezingen van 2018! Wij willen weer  de motor zijn , de brandstof leveren en het stuur in handen nemen van het volgende stadsbestuur. Met uw steun zal dat zeker lukken. Dank daarvoor bij voorbaat. Op naar een nieuwe overwinning op 14 oktober!”

Gastspreker Jan JamBon vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen wenste op zijn beurt het beste voor 2018. Hij dankte iedereen voor de inspanningen die iedereen leverde voor de N-VA.
“Wij hebben op alle niveaus inspanningen geleverd. Wij hebben grote zaken gerealiseerd zoals de onderwijs hervorming. In de scholen zal alleen Nederlands gesproken worden. Op de hervorming van de kinderbijslag hebben wij onze stempel kunnen drukken. Het onverdoofd slachten is door onze minister geregeld. Op federaal niveau hebben wij een beleid gevoerd dat gebaseerd is op vijf assen Ten eerste: namelijk jobs, jobs, jobs. Wij hebben 270.000 mensen uit de werkloosheid gehaald. Ten tweede: de pensioen. Met de pensioen hervorming hebben wij er voor gezorgd dat de pensioenen betaalbaar blijven. Wij hebben de pensioenleeftijd in twee stappen opgetrokken tot 67 jaar. De pensioenen van de zelfstandigen zijn opgetrokken. De uitwassen op de hoge pensioenen zijn aangepakt. Ten derde hebben wij budgettair orde op zaken gesteld. Wij huldigen het principe niet meer uitgeven dan wat binnenkomt. Wij hebben het tekort teruggebracht van -3 procent tot -0,5 procent. Ten vierde hebben wij asiel en migratie aangepakt. Alle asielzoekers kregen de dag van hun aankomst bed, bad en brood. Zij die willen een bijdrage leveren voor onze maatschappij kunnen blijven. Zij die komen met minder goede bedoelingen worden teruggestuurd. Ten vijfde: veiligheid. De nodige middelen werden aangepast aan de moderne vereisten.

In de toekomst gaan we werken aan welvaart, veiligheid en identiteit. Welvaart: de verlaging van de vennootschap belasting biedt de mogelijkheid voor nieuwe investeringen. Veiligheid: aanwerven personeel en voorzien van het nodige materieel. Identiteit: mensen zijn welkom als ze een bijdrage tot onze maatschappij.”  (MSL/Foto’s MSL-SDW)

 

 

Voorzitter van de Dorpsraad Koningshooikt, Dirk Frans, prominent N-VA-kandidaat in oktober

Lier: Op haar nieuwjaarsreceptie kondigde de N-VA Lier-Koningshooikt aan dat Dirk Frans bij de gemeenteraadsverkiezingen een prominente plaats zal innemen op haar kandidatenlijst. Dirk Frans geniet bekendheid als voorzitter van de Dorpsraad in Koningshooikt. Hij is 40, zelfstandige en woont al sinds zijn zesde in de Lierse deelgemeente.
“Dit is een zeer bewuste keuze”, licht Dirk Frans toe, “Van thuis uit heb ik meegekregen dat je je moet engageren voor de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt. Dat was ook mijn motivatie als voorzitter van de Dorpsraad van Koningshooikt. En op mijn beurt tracht ik die instelling ook weer door te geven aan onze kinderen. Voor de Dorpsraad ben ik voorgedragen door een vroeger lid en een dik jaar later was ik door omstandigheden plots voorzitter. Hierin ben ik, ondersteund door een goed team, zeer snel gegroeid en gaandeweg zijn de banden met het huidige stadsbestuur er gekomen. Vandaag wil ik de stap zetten van de Dorpsraad die in Koningshooikt het verenigingsleven bevordert en het dorpsgevoel stimuleert naar een politieke partij die door concrete beleidsmaatregelen Koningshooikt als volwaardig dorp erkent en verfraait.”
Burgemeester Frank Boogaerts pikt daarop in: “Met dit stadsbestuur hebben we inderdaad Koningshooikt als een volwaardig dorp behandeld. Voor het eerst sinds de fusie organiseert de stad bijvoorbeeld een eigen nieuwjaarsreceptie in Koningshooikt. En als burgemeester houd ik opnieuw zituren in Koningshooikt. Dat getuigt van respect. Maar er zijn vooral de investeringen zoals bijvoorbeeld de heraanleg  van de Sander De Vosstraat, het Leike en de Putsesteenweg, de renovatie van de Jutteneer en de extra subsidie voor de bouw van het nieuwe Chiroheem. We hebben steeds goed samen gewerkt met de Dorpsraad als volwaardige gesprekspartner.”
Afdelingsvoorzitter Piet De Zaeger, die het nieuws aankondigde op de nieuwjaarsreceptie waar vicepremier Jan Jambon gastspreker was, is zeer tevreden: “Met Annemie Goris, onze fractievoorzitter in de gemeenteraad, op de tweede plaats van onze kandidatenlijst bewees de N-VA al dat ze electoraal groot belang hecht aan Koningshooikt. En met de voorzitter van de Dorpsraad als kandidaat bewijst de N-VA nogmaals dé volkspartij van Lier én Koningshooikt te zijn. Als prille veertiger staat hij ook voor de verjonging binnen de N-VA. Jong en oud zorgen voor het perfecte evenwicht tussen kennis en nieuwe ideeën. Dirk zal een prominente plaats op onze kandidatenlijst innemen. Die zullen we in de loop van het voorjaar finaliseren met het afdelingsbestuur en finaal voorleggen aan onze ledenvergadering.”

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet